Renginiai globėjų savaitei birželio 29 - liepos 5 d.

Aktualu

Globėjų savaitė Skuode

GLOBĖJŲ SAVAITĖ SKUODE

,,GERIAUSIA KĄ GALI PADARYTI GYVENIME-SUTEIKTI GYVENIMĄ KITIEMS‘‘

Birželio 29 d. – Liepos 5 d.

 

SKUODO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI CENTRAS KVIEČIA DRAUGE PAMINĖTI GLOBĖJO DIENĄ IR AKTYVIAI DALYVAUTI GLOBOS (RŪPYBOS) ŠEIMOJE VIEŠINIMO SAVAITĖS RENGINIUOSE.

Nuo 2017 metų Lietuvos Respublikos seimas į Lietuvos Respublikos atmintinų dienų sąrašą įtraukė Globėjų dieną, minimą kiekvieną liepos pirmąjį sekmadienį. Šiais metais Globėjų diena bus pažymima visos Lietuvos mastu atkreipti visuomenės dėmesį, keisti požiūrį į vaikų, netekusių tėvų globos, prigimtinę teisę augti saugioje aplinkoje, padėti vaikui rasti pasaulio ir santykių prasmę.

Ta proga Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro Pagalbos įtėviams ir globėjams skyriaus, vykdančio globos centro funkcijas, specialistai sveikina visus globėjus (rūpintojus), budinčius globotojus ir įtėvius  už nuoširdumą, pasiaukojimą,  kantrybę bei šilumą ir kviečia atvykti į organizuojamus renginius.

 • Birželio 30 d. (antradienis) nuo 10 val. iki 16.30 val., kviečiame į atvirų durų dieną Skuodo socialinių paslaugų šeimai centre. Pokalbiai apie globą ir įvaikinimą. Atsakysime į visus jums rūpimus klausimus apie globą.
 • Liepos 1 d. (trečiadienis) 17 val. Skuodo miesto parke, prie fontano, bus organizuojami meniniai užsiėmimai - „Lipdykime kartu“. Lipdysime iš molio, tapysim ant akmenukų ir kursime paveikslą iš natūralių gamtinių medžiagų. Pačių mažiausių lauks gėlių elfės, kurios džiugins vaikus ir pieš ant veidukų.
 • Liepos 2 d. 18 val. Skuodo miesto parke. Praktiniai streso valdymo užsiėmimai su Aureliju Staniumi ir skambančių dubenėlių meditacija. (Turėkit su savimi kilimėlius ar paklotą)
 • Liepos 3 d. 15 val. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centre, susitikimas su esamais ir/ar būsimais globėjais (rūpintojais). Pasidalinimas gerosiomis patirtimis, diskusija apie globos iššūkius.
 • Liepos 5 d. 12 val. Šv. Mišios už globėjus (rūpintojus) Skuodo ŠV. Trejybės bažnyčioje.
 • Liepos 6 d. 19.30 val. Skuodo miesto parke. Metų globėjo apdovanojimai.

 

Atverkite savo šeimos duris - tapkite globėjais ir įtėviais

Kreipkitės į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro atestuotus socialinius darbuotojus

Vykdomas projektas

2018 m. pabaigoje su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir su Skuodo rajono savivaldybe pasirašyta Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis įgyvendinat „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros projektas“ (toliau – Projektas) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“. Minėtas Projektas bus įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir finansuojamas 100 proc., bendra Projekto suma 65 300 Eur.

Projektas bus pradėtas vykdyti 2019 m. pradžioje, jo trukmė 36 mėn. Projekto dėka bus padidintas Globos centro teikiamų paslaugų prieinamumas ir kokybė, t. y. visapusiškai užtikrinta, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje. Projekto lėšomis bus sukurtos ir įrengtos papildomos darbo vietos, įsigyti biuro baldai, kompiuterinė ir biuro technika bei automobilis.

Dėl asmens savarankiškumo vertinimo kasdieninėje veikloje

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-368/V-754 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530„ Dėl specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, nuo 2019 m. liepos 1 d., Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną pildo ne NDNT specialistai, kaip buvo iki šiol, o asmens gyvenamosios vietos savivaldybės paskirtas darbuotojas.

Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimyną pildyti įgaliotos Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro vyriausioji socialinė darbuotoja Rita Vaserienė ir socialinė darbuotoja Stasė Mikštienė.

Nustatant asmens specialiuosius poreikius, greta medicininio kriterijaus (asmens sveikatos būklės) yra įvertinamas ir asmens savarankiškumo koeficientas, t. y. jo savarankiškumo galimybės kasdieniame gyvenime (judėjimas, mityba, asmens higiena, socialiniai santykiai), mąstymo ir suvokimo gebėjimai, elgesio sutrikimai. Šis kriterijus nustatomas pokalbio su asmeniu metu užpildant asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną.

Kaip ir anksčiau, pensinio amžiaus asmuo (arba jo atstovas) dėl specialiųjų poreikių nustatymo su gydančio gydytojo parengtu siuntimu turi kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT). NDNT per 3 darbo dienas nuo  prašymo nustatyti specialiuosius poreikius gavimo dienos raštu kreipiasi į savivaldybę dėl klausimyno užpildymo, o savivaldybės paskirtas darbuotojas (Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras) informuoja asmenį (jo atstovą) dėl klausimyno pildymo vietos ir laiko.

Galutinį sprendimą dėl asmens specialiųjų poreikių NDNT priims įvertinusi visus siuntime į NDNT ir prie jo pridėtuose medicininiuose dokumentuose pateiktus duomenis  ir savivaldybės (Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras) atsiųstą užpildytą klausimyną.

Dėl informacijos galima kreiptis į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą adresu Šatrijos g. 3-2, Skuodas, tel. (8 440) 52 262, el. p. svdcentras@gmail.com.

Atvejo vadybos paslaugos Skuodo rajone

Nuo 2018 m. liepos 1 d., įsigaliojus naujam Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymui, Skuodo so­cia­li­nių pa­slau­gų šeimai cen­tras įga­lio­ja­mas vyk­dy­ti at­ve­jo va­dy­bos funk­ci­jas, ko­or­di­nuo­ti at­ve­jo va­dy­bos pro­ce­sus ir teik­ti pa­slau­gas šei­moms.

Atvejo vadyba – atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.

Šiuo metu Skuodo socialinių paslaugų šeimai centre atvejo vadybos funkcijas atlieka vienas specialistas. Planuojama, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 1 dienos atvejo vadybos paslaugas centre teiks jau du specialistai.

Nuo įprasto socialinio darbo atvejo vadybininko darbo pobūdis skiriasi tuo, kad pastarasis veikia daugiau kaip pagalbos proceso planuotojas ir koordinatorius, padedantis užtikrinti skirtingų institucijų įsitraukimą į pagalbos procesą ir bendradarbiavimą, telkia pagalbos teikėjus, koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą.

Atvejo vadybininkai: Aida Kringelienė (8 630)  49 591; Reda Kontarienė (8 631) 33 952; Ginta Kazlauskienė (8 440) 510 22 , dėl pagalbos teikimo vaikui ir šeimai galima kreiptis į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą adresu Šatrijos g. 3-2, Skuodas, el. paštu svdcentras@gmail.com.

*Norint matyti sprendimą spausti ant nuorodos:

 

 

„Integralios socialinės globos ir slaugos paslaugų plėtra Skuodo rajone“

 

„Prieš rengiant paraišką buvo įvertintas integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugų poreikis Skuodo rajone. Savivaldybės duomenimis, socialinė priežiūra (pagalba į namus) 2016 m. buvo suteikta 110 asmenų, dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose – 19 asmenų, dar apie 5 asmenų poreikis paslaugoms namuose nėra patenkintas. Skuodo rajono visuomenė sensta, jaunimas išvyksta studijuoti ir dažnai lieka didžiuosiuose Lietuvos miestuose, dalis darbingo amžiaus žmonių yra išvykę dirbti į užsienį, lieka seni tėvai, seneliai, todėl poreikis socialinėms paslaugoms didėja.

Atsižvelgiant į Savivaldybės finansines galimybes ir kasmet didėjantį paslaugų poreikį, tikslinga ieškoti pigesnių nestacionarių socialinių paslaugų neįgaliems darbingo amžiaus, senyvo amžiaus asmenims, kuriems reikalinga ne tik pagalba atliekant namų ruošos darbus, bet ir slaugos paslaugas. Siekiant išspręsti šią problemą ir teikti integralią pagalbą. Veikla yra licencijuojama, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras turi įgijęs Socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose licenciją ir Asmens sveikatos priežiūros licenciją. Integralios pagalbos paslauga nuo š. m. vasario 1 d. teikiama 20 neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos ir priežiūros poreikis. Integrali pagalba 1 asmeniui yra teikiama nuo 4,5 val. iki 7,5 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę. Ją teikia 2 mobiliosios komandos. Vieną mobiliąją komandą sudaro: slaugytojas, 2 slaugytojo padėjėjai, socialinis darbuotojas, kineziterapeutas, socialinio darbuotojo padėjėjai. Iš projekto lėšų  įsigyti 2 automobiliai „Dacia Duster“, bei priemonės: perkėlimo lentutės, perkėlimo diržai, vartymo paklodės, čiužiniai – vonios, elektrinis rankų, kojų treniruoklis, ir kt. priemonės slaugos paslaugoms teikti. Įgyvendinant projektą, yra teikiamos individualios konsultacijos šeimos nariams temomis kaip taisyklingai prižiūrėti sergantį šeimos narį ir kt. aktualiomis artimiesiems temomis, kurios yra derinamos. Planuojama bendruomenės nariams organizuoti  renginį tema „Integrali pagalba senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims Skuodo rajone“. Renginio tikslas – supažindinti bendruomenės narius su integralios pagalbos teikimo namuose galimybėmis ir skatinti aktyvumą teikiant savanorišką pagalbą senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims. Mobiliosios komandos darbuotojai kels kvalifikaciją ir dalyvaus mokymuose. Projektas pradėtas vykdyti 2016-10-05, veiklos pradėtos teikti 2017-02-01. Projekto trukmė – iki 33 mėn.

Laukiamas projekto rezultatas – suteiktos integralios (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugos (20 gavėjų), patenkinti gyvybiškai svarbūs neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikiai, užtikrintas šeimos narių konsultavimas jiems rūpimais klausimais, pakelta darbuotojų kvalifikacija, paskatintas bendruomenės įsitraukimas į neformaliosios pagalbos teikimą. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr, 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“  projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

Integrali pagalba susideda iš dviejų dalių:

 1. 1. Dienos socialinės globos asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu. Paslaugų trukmė gali būti skirtinga, individualiai atsižvelgiant į socialinės globos namuose poreikį, asmens gyvenimo ir buities sąlygas. Dienos socialinė globa teikiama  nuo 3 iki 6 valandų per dieną 5 kartus per savaitę asmens namuose. Teikiant šias paslaugas siekiama sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau pilnavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį ir užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms kilti. Asmens mokėjimo už dienos socialinę globą dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į asmens pajamas vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T9-194 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą dieną teikiamą socialinės globos paslaugą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos paslaugos trukmei.
 2. 2. Slauga namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis. Slaugos paslaugos teikimo trukmę nustato slaugytojas pirmo apsilankymo pas asmenį namuose metu. Slaugos paslaugos gali būti teikiamos iki 2 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę Teikiant šias paslaugas siekiama pagerinti asmens  gyvenimo kokybę, išsaugoti jo savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje, apsaugoti asmenį nuo ligos paūmėjimo ar progresavimo, skatinant jo savi rūpą. Slaugos paslaugos asmens namuose Integralios pagalbos plėtros programos įgyvendinimo laikotarpiu, kai jos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis, teikiamos nemokamai.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimas yra derinamas su slaugos asmens namuose paslaugomis.

* Iš projekto lėšų  įsigyti 2 automobiliai „Dacia Duster“

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro adresas Šatrijos g. 3-2, Skuodas

Darbo laikas: I-V - 8:00 - 18:00 val., pietų pertrauka 12:00 - 13:00, VI-VII - nedirba

Tel. (8 440) 52 262

El. paštas: svdcentras@gmail.com

TIKSLAS

Teikti pagrindines ir papildomas socialines paslaugas socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams, vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia,  suaugusiems asmenims su sunkia negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose, asmenims, atsidūrusiems krizinėse situacijose.

VIZIJA

Teikti aukščiausios kokybės socialines paslaugas, orientuotas į žmogų. Kiekvienas žmogus yra vertybė. Socialiniai darbuotojai tiki įgimtu žmonių vertingumu ir orumu, nepaisant jų asmeninio ar kolektyvinio statuso.

MISIJA

Teikti socialinės paslaugas Skuodo rajono žmonėms, užtikrinant orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas ir tenkinant klientų būtinuosius poreikius. Teikti laikino apnakvindinimo paslaugas krizės ištiktiems asmenims. Didinti  šeimoms, įtrauktoms į socialinės rizikos šeimų sąrašą, neįgalių - suaugusių ir vaikų bei senyvo amžiaus asmenų galimybes integruotis į bendruomenę, siekiant išvengti socialinės atskirties.

VERTYBĖS

Siekdami įgyvendinti savo misiją centras, administracija ir kiekvienas jo darbuotojas savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis:

 • profesionalumas – vertiname kompetenciją, esame darbštūs, lankstūs, orientuoti į tikslą, atsakingai dirbame ir pasiekiame kokybiškų rezultatų;
 • pagarba – kiekvienas žmogus mums yra svarbus, vertiname jo nuomonę;
 • bendradarbiavimas – siekiame bendro tikslo, kurį užtikriname padėdami vienas kitam, geranoriškai ir laiku keisdamiesi informacija tarpusavyje ir su partneriais;
 • lojalumas – tikime tuo, ką darome, stengiamės daryti geriausia, ką galime, didžiuojamės savo įstaiga;
 • tobulėjimas – mes nuolatos mokomės, esame atviri naujovėms, jas taikome savo darbe;
 • konfidencialumas – slaptumas, kliento paslapčių laikymas – vienas iš pagrindinių etikos reikalavimų, kurie keliami socialinių paslaugų teikėjams.
<a href="http://www.freepik.com">Designed by BiZkettE1 / Freepik</a>

Netgi menkiausias geras poelgis byloja:

„Man rūpi“

„Tu man svarbus“

„Aš apie tave galvoju“