Pagalbos įtėviams ir globėjams skyrius (vykdančiam globos centro funkcijas)

Kas yra globa (rūpyba)?

Globa (rūpyba) - likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Kas gali tapti globėju (rūpintoju)?
Vaiko globėju (rūpintoju) gali būti asmuo ne jaunesnis nei 21 metų ir ne vyresnis nei 65 metų amžiaus, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja vaiko artimasis giminaitis.

Kaip tapti globėju  (rūpintoju)?

 • Pirmas žingsnis. Kreipkitės į Skuodo rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių. Pateiksite reikiamus dokumentus.
 • Antras žingsnis. Būtina išklausyti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių programos (GIMK - tai yra globėjų, įtėvių mokymas ir konsultavimas, toliau - GIMK) įvadinius mokymus, kuriuos organizuoja    atestuoti socialiniai darbuotojai.
 • Trečias žingsnis. GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai, teikiantys pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, parengs išvadas apie Jūsų pasirengimą tapti globėjais.
 • Ketvirtas žingsnis. Susipažinimas su vaiku. Svarbu suprasti, kad vaikui parenkama šeima, o ne vaikas - šeimai.

Įvaikinimas

Įvaikinimas - tai yra procesas, kurio metu tarp įtėvių ir įvaikio sukuriami tokie teisiniai santykiai, kokie yra tarp tėvų ir vaikų. Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas. Tai yra pagrindinis įvaikinimo ir globos skirtumas.

Įvaikinti galima ne jaunesnį kaip trijų mėnesių vaiką, įrašytą į įvaikinamų vaikų apskaitą.

Kas gali įvaikinti?

Pilnamečiai, darbingo amžiaus, geros fizinės ir psichinės sveikatos, gaunantys pakankamas pajamas išlaikyti save ir įvaikintą vaiką, asmenys, turintys tinkamas gyvenimo sąlygas, kurios užtikrintų įvaikintam vaikui saugumą.

Kaip tapti įtėviais?

 • Pirmas žingsnis. Kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių arba į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro globos skyrių. Ten sužinosite, ar atitinkate reikalavimus, keliamus būsimiems įtėviams, ir galėsite parašyti prašymą dėl įvaikinimo.
 • Antras žingsnis. Būtina išklausyti 21 val. trukmės GIMK įvadinius mokymus būsimiems įtėviams ir gauti įvertinimą.
 • Trečias žingsnis. Įtraukimas į norinčių įvaikinti apskaitą.
 • Ketvirtas žingsnis. Vaiko pasiūlymas. Pasirinkimas.

Įsivaikinus vaiką, jį auginančiam vienam iš įtėvių 24 mėn. bus skiriama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka (304eurų) per mėnesį ir mokama iki vaikui sukanka 18 metų, išskyrus atvejus, kai įtėviai turės teisę toliau gauti vaiko priežiūros išmoką, ir jos dydis ne mažesnis už nustatytą išmokos įvaikinus vaiką dydį.

Budintis globotojas – tai fizinis asmuo, atitinkantis LR CK globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs GIMK kursus, su globos centru sudaręs bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Per globos centrą mokama budinčiam globotojui 15 bazinių išmokų atlygis ( šiuo metu – 570 eurų).

 1. Vaiko globos (rūpybos) išmoka (152 eurai), Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 2. Globos (rūpybos) išmokų tikslinis priedas (152 eurai), Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 3. Išmoka vaikui, Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija, pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose;
 4. Pagalbos pinigai – 2 bazinių socialinių išmokų dydžio (76 eurai) išmoka per mėnesį už kiekvieną globojamą vaiką.

Informaciją apie globą ir įvaikinimą bei kitus norimus atsakymus į klausimus rasite čia: spausti ant nuorodos