Socialinį darbą reglamentuojantys teisės aktai

LR socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589) (aktuali redakcija)

LR apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas (žin., 2011, Nr. 72-3475) (aktuali redakcija)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai:

Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72; 2009, Nr. 83-3450; 2010, Nr. 83-4393; Nr. 74-3719, 2013)

Dėl darbo su socialinės rizikos šeimomis metodinių rekomendacijų patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 9-254)

Dėl socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 86-3373; 2007, Nr.37-1402 ; 2009, Nr. 150-6741)

Dėl labiausiai nepasiturinčių asmenų atrinkimo kriterijų nustatymo (Žin., 2005, Nr. 67-2439; 2006, Nr. 61-2213; 2010, Nr. 20-940)

Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 43-1571)

Kiti teisės aktai:

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. XP-933 „Dėl nepilnamečių minimalio ir vidutinės priežiūros įstatymo patvirtinimo".

Dėl Lietuvos Respubliko Vyriausybės birželio 13 d. nutarimo Nr. X-686 „Dėl socialinės paramos mokiniams įstatymo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 73-2755; 2008, Nr. X-1544)