Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

 • Norint pamatyti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių failus spausti ant nuorodų:

2019 m. IV-o ketvirčio archyvas

2019 m. III-o ketvirčio archyvas

2019 m. II-o ketvirčio archyvas

2019 m. I-o ketvirčio archyvas

2018 m. IV-o ketvirčio archyvas

2018 m. III-o ketvirčio archyvas

2018 m. II -o ketvirčio archyvas

2018 m. I-o ketvirčio archyvas

2017 m. archyvas

2017 m. III-o ketvirčio archyvas

2017 m. II-o ketvirčio archyvas

2017 m. I-o ketvirčio archyvas

2016 m. IV-o ketvirčio archyvas

2016 m. III-o ketvirčio archyvas

2016 m. II-o ketvirčio archyvas

2016 m. Archyvas

2016 m. I-o ketvirčio archyvas

2015 m. Archyvas

2015 m. III-o ketvirčio archyvas

2015 m. II ketvirčio archyvas

2015 m. I ketvirčio archyvas

2014 m. Archyvas

2014 m. III ketvirčio archyvas

2014 m. II ketvirčio archyvas

2014 m. I ketvirčio archyvas

2013 m. Archyvas

2013 m. III ketvirčio archyvas

2013 m. II ketvirčio archyvas

2013 m. I ketvirčio archyvas

2012 m. Archyvas

2012 m. III ketvirčio archyvas

2012 m. II ketvirčio archyvas

2012 m. I ketvirčio archyvas

2011 m. archyvas

2011 m. III ketvirčio archyvas

2011 m. III-o ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras

300620342, Šatrijos g. 3-2, LT-98114, Skuodas

 

 

2011 M. III-O KETVIRČIO  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2011 m  spalio 21 d.

 

 1. BENDROJI DALIS

 

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras (toliau -Įstaiga) buvo įregistruota 2006 m lapkričio 28 d, rejestro Nr.128129, įstaigos kodas 300620342 , steigėjas - Skuodo rajono savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla – socialinių paslaugų teikimas.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Vidutinis darbuotojų skaičius per  pirmą ketvirtį –20.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Įstaiga filialų ar struktūrinių padalinių vienetų neturi.

 

 1. APSKAITOS POLITIKA

 

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių , kurie neatitinka VSAFAS reikalavimų,  nėra.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia  pagal įstaigos direktoriaus patvirtintą apskaitos politiką bei šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

                Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;

                Lietuvos respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;

                Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymais;

                Kitais apskaitą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą- litą.

 

 1. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita:

1. 2011 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-43 2011 m. rugpjūčio mėnesį įstaigoje buvo pakeisti ilgalaikio nusidėvėjimo normatyvai, todėl atliktas ilgalaikio turto nusidėvėjimo koregavimas.

2. A.II eilutės sumą 1130931 Lt sudaro pastatai bei baldai ir biuro įranga.

3. C.I eilutės sumą 40557 Lt. sudaro sukauptos gautinos sumos atlyginimams ir atsargoms; pinigų likutis sąskaitose.

4. D eilutės suma 1133896 Lt. detalizuojama 20-ojo VSAFAS standarto 4 priede  „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ .

5. E eilutės sumą  37592 Lt sudaro kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams už prekes ir paslaugas; neišmokėtas atlyginimas ir sodros mokestis; sukauptos atostoginių sumos.

 

 

Direktorė                                                                                                             Rūta Razmienė

2011 m. II ketvirčio archyvas

2011 m. II-o ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

SKUODO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI CENTRAS            

300620342, Šatrijos g. 3-2, LT-98114 Skuodas           

 

2011 METŲ II-o KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2011 m. liepos 25 d.

 

                      Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras buvo įregistruotas 2006m. lapkričio 28 d., rejestro Nr. 128129, įstaigos kodas 300620342, steigėjas Skuodo rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla- socialinių paslaugų teikimas.

                      Ataskaitinis laikotarpis prasidėjo 2011-04-01 ir baigėsi  2011-06-30 .

                      Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

                      Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

                      Centre per ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 21 darbuotojai.

PASTABOS:

 1. Įstaiga nematerialiojo turto neturi.
 2. Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.
 3. Biologinio turto įstaiga neturi.

 

Centro direktorė                                                                                                        Rūta Razmienė                   

 

Akvilė Pritulskaitė, tel (8 440) 522 62

 

2011 m. I ketvirčio archyvas

2011 m. I-o ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

SKUODO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI CENTRAS            

300620342, Šatrijos g. 3-2, LT-98114 Skuodas           

 

2011 METŲ I-o KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2011 m. gegužės 12 d.

 

                      Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras buvo įregistruotas 2006m. lapkričio 28 d., rejestro Nr. 128129, įstaigos kodas 300620342, steigėjas Skuodo rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla- socialinių paslaugų teikimas.

                      Ataskaitinis laikotarpis prasidėjo 2011-01-01 ir baigėsi  2011-03-31 .

                      Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

                      Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

                      Centre per ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 17 darbuotojų.

PASTABOS;

 1. Įstaiga nematerialiojo turto neturi.
 2. Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.
 3. Biologinio turto įstaiga neturi.

Centro direktorė                                                                                                        Rūta Razmienė                   

 

Akvilė Pritulskaitė, tel (8 440) 522 62

2010 m. Archyvas

2011 m. sausio 1 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

SKUODO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI CENTRAS            

600620342, Birutės 20, Skuodas             

 

2010 METŲ  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2011 m. sausio 15  d.

 

                      Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras buvo įregistruotas 2006m. lapkričio 28 d., rejestro Nr. 128129, įstaigos kodas 300620342, steigėjas Skuodo rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla- socialinių paslaugų teikimas.

                      Ataskaitinis laikotarpis prasidėjo 2010-01-01 ir baigėsi  2010-12-31 .

                      Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų sybjektų neturi.

                      Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

                      Centre per ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 17 darbuotojų.

PASTABOS;

 1. Įstaiga nematerialiojo turto neturi.
 2. Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.
 3. Biologinio turto įstaiga neturi.
 4. Visiškai nudėvėto ilgalaikio materialiojo turto įstaigoje nėra.
 5. Visas ilgalaikis materialusis turtas įstaigoje yra naudojamas.
 6. Žemės ir pastatų įstaiga neturi.
 7. Įstaiga nėra pasirašiusi sutarčių dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje.
 8. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto įstaiga neturi.
 9. Gautinos sumos 2010 01 01 dienai  (iš UAB EGO VOS) – 4816 Lt.  (darbo užmokestis ir socialinis draudimas)

10.  Gautinos sumos 2011 01 01 dienai (iš Europos sąjungos finansavimo , projekto vadovas UAB „EGO VOS“) – 5992 Lt. , iš jų:

a)      5134 Lt. – darbo užmokestis ir socialinis draudimas

b)      858 Lt.  – komunalinės paslaugos

 

 Centro direktorė                                                                                                        Rūta Razmienė